Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή:

Η “ΛΕΣΧΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΛΕΠΕΚΑΚ.) ” (στο εφεξής η Λέσχη ), που έχει συσταθεί στις 28/02/2011 στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής: 3545 και έχει την έδρα της στην οδό Αγίας Αικατερίνης 1Α, 2368, Άγιος Δομέτιος Λευκωσία, Κύπρος, της οποίας η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Αυτή η πολιτική απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Λέσχη θα χειριστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και/ή πληροφορίες των μελών της και των επισκεπτών της επίσημης ιστοσελίδας της.

Σκοπός αυτής της πολιτικής απορρήτου (“Πολιτική“) είναι να παράσχει μια σαφή εξήγηση για το πότε, γιατί και πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των μελών και επισκεπτών μας. Σχεδιάσαμε την πολιτική ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλική προς τους χρήστες και να τη χωρίσουμε σε τμήματα για να σας διευκολύνουμε στην εύρεση των πληροφοριών που σας αφορούν.

Ο νέος νόμος περί προστασίας των δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 («ΓΚΠΔ»), τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Το ΓΚΠΔ παρέχει στα άτομα στην ΕΕ μεγαλύτερο έλεγχο ως προς τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα και θέτει ορισμένες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται τις πληροφορίες αυτών των ατόμων.

Ορισμοί:

Προσωπικά Δεδομένα: σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Ένα ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα έχει καθιερωθεί.

Ένα ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να επιβεβαιωθεί, άμεσα ή έμμεσα, από πληροφορίες όπως:

 1. Ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (όπου απαιτείται), διεύθυνση ή άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με τη σωματική, φυσιολογική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική ταυτότητα.

Τα ενοποιημένα δεδομένα στατιστικού χαρακτήρα, από τα οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί το υποκείμενο των δεδομένων, δεν θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, από μόνος του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την επεξεργασία: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

Υποκείμενο των Δεδομένων: είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να επιβεβαιωθεί, άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε αριθμό ταυτότητας ή σε παράγοντες που αφορούν συγκεκριμένα την φυσική, φυσιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική ταυτότητα.

“Επεξεργασία”: κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι.

Τέτοιες λειτουργίες είναι η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η δομή, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, η διάδοση ή η άλλη διάθεση, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων.

Συγκατάθεση του Υποκειμένου Δεδομένων: σημαίνει οποιαδήποτε δήλωση/αποδοχή που έχει παραχωρηθεί ελεύθερα, συγκεκριμένα, ενημερωμένα και χωρίς αμφιβολία από το Υποκείμενο Δεδομένων, με την οποία αυτός/αυτή συμφωνεί με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του από τη Λέσχη.

Ποιοι είμαστε:

Η Λέσχη έχει συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία στις 28/02/2011, με αριθμό εγγραφής: 3545 στο Μητρώο Σωματείων και διέπεται από των Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017 (Ν. 104(Ι)/2017) και όπως αυτός τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται από καιρό εις καιρόν.

Ο σκοπός της Λέσχης είναι η προώθηση του κινήματος κλασικού αυτοκινήτου σε συνεργασία με άλλα σωματεία και οργανισμούς στη Κύπρο και στο εξωτερικό που ασχολούνται με το παλαιό αυτοκίνητο. Η Λέσχη δεν λαμβάνει υπόψη πολιτικές, θρησκευτικές, ιδεολογικές πεποιθήσεις, εθνική προέλευση και θρησκεία και ο σκοπός της είναι μη κερδοσκοπικός. 

Σε ποιον απευθύνεται αυτή η πολιτική απορρήτου:

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα (στο εφεξής τα “μέλη” μας) που είναι είτε παρελθόντα, τρέχοντα ή δυνητικά μέλη της Λέσχης.

Με βάση την παρούσα πολιτική απορρήτου, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεν επηρεάζει νομικά πρόσωπα όπως εταιρείες, οργανώσεις, ενώσεις, ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλα νομικά πρόσωπα.

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του “υπεύθυνου επεξεργασίας” και του “εκτελών την επεξεργασία”:

(α) Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Η Λέσχη είναι ο “υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων” σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και τις σχετικές Κυπριακές Νομοθεσίες, Διατάγματα, Αποφάσεις, Ημεδαπών και Ευρωπαϊκών κανονισμών και Ημεδαπών ή Ευρωπαϊκών Οδηγιών και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο διατηρούνται και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα γραφεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας βρίσκονται στη διεύθυνση: Αγίας Αικατερίνης 1Α, 2368 Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία – Κύπρος. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22-878390, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ccctouringclub@yahoo.com.

(β) Εκτελών την επεξεργασία:

Ο Εκτελών την επεξεργασία είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα εκ μέρους της Λέσχης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Λέσχη θα ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας  και ως ο εκτελών την επεξεργασία, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις δραστηριότητες της Λέσχης.

Πώς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ή / και προσωπικές πληροφορίες των μελών μας;

Για να καταχωρήσουμε τα μέλη μας στο μητρώο μελών της Λέσχης μας, μπορούμε να συλλέξουμε άμεσα από εσάς και να επεξεργαστούμε διαφορετικούς τύπους προσωπικών σας δεδομένων και/ή προσωπικών σας πληροφοριών με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Σε προσωπική βάση, κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της υποψηφιότητας ενός υποψήφιου για εγγραφή μέλους.
 2. Μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας και άλλων ηλεκτρονικών προγραμμάτων και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης όπου αυτά εφαρμόζονται.
 • Με ταχυδρομείο και / ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 1. Συμπληρώνοντας τυχόν ερωτηματολόγια και/ή έγγραφα για ερευνητικούς σκοπούς με στόχο τη βελτίωση των στόχων μας.
 2. Όταν δημοσιεύονται οι πληροφορίες σας.
 3. Με την εγγραφή σας και την ελεύθερη και αδιαμφισβήτητη συγκατάθεσή σας, για να εγγραφείτε για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων, ειδοποιήσεων ή άλλων πληροφοριών σχετικά με τις εκδηλώσεις της Λέσχης μας.
 • Όταν επισκέπτεστε τα γραφεία μας.
 • Όταν επισκέπτεστε ή περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας

Εκτός από τις προσωπικές πληροφορίες που αποκτήσαμε απευθείας από εσάς (όπως περιγράφονται ανωτέρω), η Λέσχη μας μπορεί επίσης να αποκτήσει τα προσωπικά σας στοιχεία από τρίτους με τους οποίους ασχολούμαστε ή είσαστε συνδεδεμένοι μαζί τους και από άλλες πηγές, στις οποίες δώσατε ελεύθερη και αδιαμφισβήτητη συγκατάθεσή σας για την αποκάλυψη πληροφοριών που σχετίζονται με εσάς και/ή όπου επιτρέπεται νόμιμα σύμφωνα με τις σχετικές ημεδαπές νομοθεσίες, διατάγματα και κανονισμούς και κανονισμούς της ΕΕ ή/και οδηγίες της ΕΕ.

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε;

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε διάφορα είδη πληροφοριών από τα μέλη μας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών με τις οποίες μπορούν να προσδιοριστούν προσωπικά προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους όπως:

 1. Στοιχεία επικοινωνίας όπως το όνομα και το επώνυμό σας, τον αριθμό ταυτότητας και τον αριθμό διαβατηρίου, το φύλο, την εθνικότητα και τη φυλή, την προτιμώμενη γλώσσα, την διεύθυνση IP και οποιεσδήποτε ιστοσελίδες έχετε επισκεφθεί (όπου εφαρμόζεται), την τρέχουσα ιδιωτική και/ή επαγγελματική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου ή αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Την ποσότητα των δεδομένων που έχουν ληφθεί και/ή έχουν αποσταλεί από εσάς.
 • Τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε όταν έχετε πρόσβαση στα προϊόντα ή/και υπηρεσίες μας (όπως το τηλέφωνο σας, το σύστημα του υπολογιστή σας και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας) για να προσαρμόσουμε την υπηρεσία για εσάς.
 1. Λήψη φωτογραφιών σας μέσω φωτογραφικής μηχανής όταν επισκέπτεστε τις εκδηλώσεις μας, εφόσον πρώτα έχουμε την ελεύθερη και αδιαμφισβήτητη συγκατάθεση σας.

Σε περίπτωση που θα χρειαστεί η περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά από την Λέσχη μας, θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων σχετικά με τον πρόσθετο σκοπό και τις σχετικές λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία.

Ποιους νόμιμους λόγους έχουμε για τη συλλογή, την επεξεργασία και τα προσωπικά δεδομένα των μελών:

Προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια σχέση με τα μέλη μας, τα μέλη μας πρέπει να προσκομίσουν τα προσωπικά τους δεδομένα και/ή προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την απαιτούμενη έναρξη και συνέχιση μιας σχέσης με την Λέσχη μας. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Λέσχη μας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εγγραφής στο μητρώο μελών, προκειμένου η Λέσχη να είναι εφικτό να ασχοληθεί με τους κύριους σκοπούς του.

Η παράλειψη παροχής προσωπικών δεδομένων μας εμποδίζει να ξεκινήσουμε ή να συνεχίσουμε μια σχέση μαζί σας.

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, μπορούμε να βασιζόμαστε στους ακόλουθους νόμιμους λόγους όταν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για τη λειτουργία της Λέσχης μας:

Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση: Μπορούμε να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις όπως των Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017 (Ν. 104(Ι)/2017) όπως τροποποιείται κατά καιρούς, τους σχετικούς Κανονισμούς ή Διατάγματα σε ισχύ και όπως αυτά τροποποιούνται από καιρό εις καιρόν, οποιαδήποτε άλλη ημεδαπή Νομοθεσία, Κανονισμούς και Διατάγματα διαφόρων εποπτικών αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον νόμο περί Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και γενικά για τον σκοπό συμμόρφωσης με τον νόμο.

Περαιτέρω νομικές υποχρεώσεις είναι:

Συναίνεση: Μπορούμε να βασιστούμε στη δική σας ελεύθερη και αδιαμφισβήτητη συγκατάθεσή σας τη στιγμή που δώσατε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς για έναν σκοπό της διαδικασίας εκτός από τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, τότε η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται στη συναίνεση αυτή. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα επηρεαστεί πριν από την παραλαβή της απόσυρσης.

Νόμιμα συμφέροντα: Μπορούμε να στηριχθούμε σε νόμιμα συμφέροντα που βασίζονται στην αξιολόγησή μας ότι η επεξεργασία είναι δίκαιη, λογική και ισορροπημένη και διασφαλίζουμε ότι το νόμιμο συμφέρον της Λέσχης μας δεν υπερβαίνει τα δικαιώματά σας.

Γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επιδιώκουμε να είμαστε διαφανείς όταν συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και σας λέμε γιατί τα χρειαζόμαστε.

Συνήθως περιλαμβάνουν:

 1. Την παροχή των υπηρεσιών της Λέσχης στα μέλη μας.
 2. Την αποστολή στα μέλη μας πρόσκλησης για εκδηλώσεις της Λέσχης μας, νοουμένου ότι έχουμε λάβει προηγουμένως την ελεύθερη και ξεκάθαρη συναίνεσή τους.
 • Την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή/και κοινοποίηση γραπτού μηνύματος (αγγλιστί SMS) στα μέλη μας για τις εκδηλώσεις της Λέσχης εφόσον σας έχει ζητηθεί ρητά και εφόσον έχουμε εξασφαλίσει την ελεύθερη και ξεκάθαρη συναίνεσή τους.
 1. Οι υπηρεσίες μας μπορεί να περιλαμβάνουν την αναθεώρηση των φακέλων των μελών μας, για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας, η οποία μπορεί να συνεπάγεται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για το εν λόγω μέλος.
 2. Την διαχείριση, διατήρηση και εξασφάλιση της προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων μας, των αιτήσεων και ιστοσελίδων.
 3. Λειτουργικότητα και ασφάλεια: τον εντοπισμό, την παρεμπόδιση και την ανταπόκριση σε πραγματική ή δυνητική καταδολίευση και παράνομες δραστηριότητες.
 • Συμμόρφωση: Για να θέτουμε σε ισχύ τους όρους και τις προϋποθέσεις μας και να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις όπως απορρέουν από τους ισχύοντες νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τυχόν τροποποιήσεις και/ή προσθήκες τους κατά διαστήματα και/ή τυχόν εφαρμοστέες κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς, από καιρό εις καιρό.

Με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορούμε να περιγράψουμε πότε παρέχετε τις πληροφορίες και/ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό με τη συγκατάθεσή σας που παρέχεται χωριστά από αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα;

Κατά τη διάρκεια της σχέσης μας, τα προσωπικά δεδομένα των μελών μας μπορούν να παρέχονται στους ακόλουθους τρίτους και υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορούν επίσης να είναι οι παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων:

 1. Εποπτικές και λοιπές ρυθμιστικές και δημόσιες αρχές, βάσει των οποίων υφίσταται νόμιμη υποχρέωση. Μερικά παραδείγματα είναι οι αρχές φορολογίας εισοδήματος, οι ποινικές διωκτικές αρχές, οι εξωτερικοί σύμβουλοι όπως οι δικηγόροι, οι λογιστές, οι ελεγκτές κλπ. Οι προαναφερθέντες τρίτοι είναι υποχρεωμένοι και υπεύθυνοι να συμμορφωθούν με τους σχετικούς νόμους.
 2. Τα τρίτα μέρη στα οποία μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν και προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση που η Λέσχη μας έχει συμβατική σχέση μαζί τους, δεν μας εξουσιοδοτεί να αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν από την παροχή των υπηρεσιών τους.
 • Κάθε μεταβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πραγματοποιείται πάντοτε αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ο πλήρης έλεγχος των επεξεργαστών προσωπικών δεδομένων και η ανάληψη υποχρέωσης εμπιστευτικότητας από τρίτους και η προστασία των προσωπικών δεδομένων που θα λάβουν. Λάβετε υπόψη ότι τα τρίτα μέρη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των εφαρμοστέων νόμων περί απορρήτου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου χωρίς περιορισμό.

Τι γίνεται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων;

Η Λέσχη μας διατηρεί επαρκή μέτρα ασφάλειας και διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών της, σύμφωνα με τις νομικές της υποχρεώσεις που έχουν αναπτυχθεί από Ημεδαπών και/ή Ευρωπαϊκών οργανισμών και/ή και από διεθνείς οργανισμούς και συμμορφώνεται αυστηρά με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και/ή οποιασδήποτε τοπικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, έχουμε θεσπίσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, μετατροπή και/ή καταστροφή.

Πόσο καιρό διατηρούμε προσωπικά δεδομένα;

Θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των μελών μας για όσο διάστημα έχουμε μια σχέση μαζί τους, δηλαδή έως ότου εξακολουθούν να είναι μέλη στο μητρώο των μελών της Λέσχης μας.

Μόλις ολοκληρωθεί η σχέση μας, θα διαγράψουμε άμεσα τα προσωπικά σας δεδομένα από τα συστήματά μας είτε αυτά διατηρούνται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Δεν διαγράφονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 1. Στοιχεία που διατηρούνται για σκοπούς νόμιμου συμφέροντος, κατά τους οποίους ενδέχεται να προκύψουν διαφορές και/ή έρευνες σχετικά με τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα που παρέχει η Λέσχη μας όταν μας ζητηθεί νομίμως να το πράξουμε μέχρι να ολοκληρωθούν οι νόμιμοι αυτοί σκοποί.
 2. Τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται ανάλογα με τις περιόδους διατήρησης που καθορίζονται στις σχετικές ημεδαπές νομοθεσίες και/ή στους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου εφαρμόζονται.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς αποστολής ενημερωτικών δελτίων κ.λπ., σύμφωνα με την προηγούμενη ελεύθερη και αδιαμφισβήτητη συγκατάθεσή σας στην Λέσχη μας, φυλάσσονται μαζί μας μέχρι να μας ειδοποιήσετε γραπτώς ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτό σκοπό.

Αλλάζουμε αυτήν την πολιτική απορρήτου;

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε και/ή να αναθεωρούμε την πολιτική απορρήτου μας κατά διαστήματα, ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες πρακτικές απορρήτου μας. Η ενημερωμένη έκδοση ισχύει και αντικαθιστά οποιαδήποτε και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αντιγράφων. Όταν κάνουμε αλλαγές στην πολιτική απορρήτου, θα αναθεωρήσουμε την ημερομηνία “ενημέρωσης” στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας. Σας παροτρύνουμε να αναθεωρείτε περιοδικά αυτήν την πολιτική απορρήτου η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας www.ccctouringclub.com για να είσαστε ενημερωμένοι σχετικά με το πώς η  «ΛΕΣΧΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ» προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποια είναι τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή αποκαλύπτουμε και τα οποία σχετίζονται με εσάς, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος:

 1. Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (“δικαίωμα πρόσβασης“).
 2. Διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς (“δικαίωμα στην διόρθωση δεδομένων”).
 • Να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (“δικαίωμα στη λήθη”).
 1. Να λαμβάνετε τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως και να διαβάζεται από τη μηχανή και να διαβιβάζετε τα Προσωπικά Δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (“δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων”).
 2. Να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων όταν η χρήση αυτή βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας και/ή στα δημόσια σας συμφέροντα (“δικαίωμα αντίρρησης“).
 3. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (“δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας“).
 • Το μέλος ως υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα σχετικά με αυτόν ή τον επηρεάζει σημαντικά (“δικαίωμα σε μη αυτοματοποιημένη ατομική διαδικασία λήψης αποφάσεων“).

Το κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συναίνεσή του που έχει δοθεί ανά πάσα στιγμή σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.  ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ότι οποιαδήποτε απόσυρση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει αυτής πριν από την απόσυρση.

Εάν η Λέσχη ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων έχει έννομο συμφέρον να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορεί να αρνηθεί το αίτημά σας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τέλος, ίσως χρειαστεί να ζητήσουμε από εσάς συγκεκριμένες πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στις πληροφορίες και/ ή για άσκηση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων σας. Αυτό μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει δικαίωμα να το λάβει. Δεν απαιτείται καμία χρέωση για την υποβολή αίτησης, εκτός εάν το αίτημά σας είναι σαφώς αβάσιμο και/ή υπερβολικό.

 Πώς αντιμετωπίζει η Λέσχη μας τις διαρροές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Η Λέσχη μας ενημερώνει τον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων λεπτομερώς για τυχόν διαρροές και/ή παραβιάσεις εντός 72 ωρών από την ενημέρωση σχετικά με μια τέτοια διαρροή και/ή παραβίαση.

Η Λέσχη ενημερώνει το Υποκείμενο Δεδομένων (“φυσικό πρόσωπο” και/ή το μέλος μας) όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος παραβίασης των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του.

Πώς να εγείρετε μια καταγγελία;

Για να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα και/ή για οποιεσδήποτε ερωτήσεις και/ή καταγγελίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Αγίας Αικατερίνης 1Α, 2368 Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία – Κύπρος. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22-878390, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ccctouringclub@yahoo.com.

Οι καταγγελίες μπορούν επίσης να υποβληθούν στην εποπτική αρχή της Κύπρου (Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ταχυδρομικώς στην οδό Ιάσωνος 1, 1082, Λευκωσία, Κυπριακή Δημοκρατία.) Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.dataprotection.gov.cy .

Εφαρμοστέα νομοθεσία και/ή δικαιοδοσία

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Λοιπές Διατάξεις

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν προορίζεται για και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε συμβατικά και/ή άλλα νομικά δικαιώματα σε ή εκ μέρους οποιουδήποτε μέρους.

Η εν λόγω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζεται μόνο στην ιστοσελίδα της Λέσχης και όχι σε οποιουσδήποτε άλλους οργανισμούς και δεν φέρουμε ευθύνη για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τέτοιων τρίτων μερών.

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.