Καταστατικό

Αρθρο 1 – ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΛΕΠΕΚΑΚ» (Λέσχη Περιήγησης Κλασικού Αυτοκινήτου Κύπρου) με έδρα τη Λευκωσία. Τα εγγεγραμμένα γραφεία του Ομίλου είναι στην οδό Αγίας Αικατερίνης 1Α, 2368 Λευκωσία.

Άρθρο 2 – ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της ΛΕΠΕΚΑΚ είναι:

2.1.      Η επικοινωνία με διεθνείς οργανώσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό και η προαγωγή φιλίας και συνεργασίας μαζί τους.

2.2.      Η ανταλλαγή από τα μέλη της εμπειριών και γνωμών πάνω σε τεχνικά, ιστορικά και τουριστικά θέματα και γενικά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

2.3.      Η συνεργασία με άλλα σωματεία και οργανισμούς στη Κύπρο και στο εξωτερικό που ασχολούνται με το παλαιό αυτοκίνητο, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

2.4.      Η συνεισφορά και ενθάρρυνση της ανάπτυξης του τουρισμού στη Κύπρο και η προβολή της Κύπρου διεθνώς μέσω επιδείξεων και δραστηριοτήτων με παλαιά αυτοκίνητα.

2.5.      Η απόκτηση, αποκατάσταση και συντήρηση παλαιών, σπάνιων, κλασσικών ή ιστορικών οχημάτων των κατηγοριών που προβλέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς της FIVA (Fédération International des Véhicules Anciens) ή και άλλους διεθνείς οργανισμούς παλαιού αυτοκινήτου.

2.6.      Η διοργάνωση επιδείξεων και δραστηριοτήτων παλαιών και ιστορικών αυτοκινήτων ανάλογα με τη κατηγορία που ανήκουν σύμφωνα με τους κανόνες της διεθνούς οργάνωσης που ασχολείται με το παλαιό αυτοκίνητο FIVA (Fédération Internationale des Vehicules Anciens) ή και άλλους διεθνείς οργανισμούς παλαιού αυτοκινήτου.

2.7.      Η οργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

2.8.      Η συγκέντρωση στοιχείων για τα παλαιά αυτοκίνητα, όπως βιβλία, φωτογραφίες, εφημερίδες, περιοδικά, κτλ για χρήση των μελών η άλλων ενδιαφερομένων.

2.9.      Η ενθάρρυνση και προαγωγή του πνεύματος της αγάπης προς το παλαιό αυτοκίνητο γενικά.

2.10.   Η συγγραφή, έκδοση άρθρων και περιοδικών, περιλαμβανομένων και αυτών στο διαδίκτυο, με θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα των μελών της Λέσχης, τα οποία θα διανέμονται δωρεάν στα μέλη και το κοινό γενικότερα.

Oι σκοποί της Λέσχης δύνανται να επιδιωχθούν, επίσης δια:

2.11  Της διοργάνωσης εκδρομών, παιγνιδιών και  οικογενειακών δραστηριοτήτων πάσης φύσης, προβολής ταινιών συγκεντρώσεων και διαλέξεων επί διαφόρων θεμάτων προς σύσφιξη των σχέσεων των μελών.

2.12   Της ίδρυσης και διατήρησης εντευκτηρίου.

2.13   Της έκδοσης ειδικού δελτίου ή περιοδικού ως επίσημου οργάνου της Λέσχης, το οποίο θα κυκλοφορεί στα μέλη της Λέσχης και άλλους ενδιαφερόμενους και δεν θα έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και της δημοσίευσης σχετικού υλικού σε άλλα περιοδικά και εφημερίδες η ηλεκτρονικά έντυπα.

2.14   Του καταρτισμού ειδικής βιβλιοθήκης και της παρακολούθησης της τοπικής και διεθνούς αυτοκίνητης κίνησης.

2.15   Της επιζήτησης επαφής και συνεργασίας με οποιασδήποτε φύσης οργάνωση, εφόσον τούτο κριθεί προς το συμφέρον και της επιδίωξης ιδιαιτέρων ευνοϊκών όρων υπέρ των μελών της Λέσχης εκ μέρους εμπόρων, συνεργείων και υπηρεσιών.

2.16   Της οργάνωσης συναντήσεων, συγκεντρώσεων, ανταλλαγών και παροχής πληροφοριών που ενδιαφέρουν τους επιδιδομένους σε δραστηριότητες του παλαιού αυτοκινήτου, και σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 3 – ΜΕΛΗ
 • Τα Μέλη της ΛΕΠΕΚΑΚ υποδιαιρούνται στις εξής κατηγορίες:
 • Πλήρη Μέλη. Άτομα άνω των 18 ετών που είναι ιδιοκτήτες παλαιού οχήματος. Μπορούν να γίνουν Πλήρη Μέλη με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία να συνοδεύεται από συστάσεις δύο Πλήρων Μελών.
 • Επίτιμα Μέλη. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου άτομα που προσέφεραν ή που μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες για τη προώθηση των σκοπών της Λέσχης. Επίτιμα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά μόνο λόγου.
 • Συνδεόμενα Μέλη. Είναι άτομα άνω των 18 ετών που δεν είναι ιδιοκτήτες παλαιού οχήματος και που επιθυμούν να προωθήσουν τους σκοπούς της Λέσχης. Άτομα μπορούν να εγγραφούν ως Συνδεόμενα Μέλη με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία να συνοδεύεται από συστάσεις δύο Πλήρων Μελών. Συνδεόμενα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά μόνο λόγου.
 • Νεαρά Μέλη. Είναι άτομα μεταξύ 12 και 18 ετών που επιθυμούν να προωθήσουν τους σκοπούς της Λέσχης. Άτομα μπορούν να εγγραφούν ως Νεαρά μέλη με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία να συνοδεύεται από συστάσεις δύο Πλήρων Μελών και των Γονέων/Κηδεμόνων τους. Νεαρά Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά μόνο λόγου.
 • Δικαίωμα ψήφου και εκλογής κατά τις Συνελεύσεις έχουν μόνο τα Πλήρη Μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Άρθρο 4 – ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

4.1.     Η εγγραφή ενός Μέλους γίνεται με την υποβολή της αίτησης τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης. Υπάρχει δικαίωμα εγγραφής το οποίο υποβάλλεται με την αίτηση. Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκτός του ποσού αυτού, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει ετήσια συνδρομή όπως ορίζεται στο άρθρο 7 πιο κάτω, εφ όσον εγκριθεί η αίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση εγγραφής. Κατά της τυχόν απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται η προσφυγή σε Έκτακτη (ΕΣ) (η σύγκληση της διέπεται από το Άρθρο 10) ή στην Γενική Συνέλευση (ΓΣ), με την οποία θα ζητείται η ακύρωση της απορριπτικής απόφασης και η εγγραφή του αιτητή. Η ΓΣ ή ΕΣ αποφαίνεται τελεσίδικα επί της αίτησης εγγραφής με μυστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία.

 • Οι πιο πάνω οικονομικές υποχρεώσεις μπορούν να αυξομειωθούν με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Οποιοδήποτε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από τη Λέσχη, εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές και άλλες τυχόν υποχρεώσεις του. Η αποχώρηση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Άρθρο 5 – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Αν οποιοδήποτε μέλος της Λέσχης, με τη δραστηριότητα του, παραβεί κατάφορα τους νόμους περί Σωματείων και Ιδρυμάτων, ή ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο με τους σκοπούς της Λέσχης, ή προβεί σε ενέργειες που αποσκοπούν στην εξαπάτηση και καταδολίευση της Λέσχης, ή διαπράξει σοβαρό ποινικό αδίκημα, τότε η Πειθαρχική Επιτροπή επιβάλλει στο μέλος αυτό, ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος και μετά την απολογία αυτού, μίαν από τις ακόλουθες ποινές:
 • Την έγγραφη παρατήρηση.
 • Την αυστηρή έγγραφη επίπληξη.
 • Την προσωρινή ή οριστική στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής του μέλους σε ορισμένες ή όλες τις εκδηλώσεις της Λέσχης.
 • Την έκπτωση από αξίωμα εφόσον η έκπτωση αυτή εγκριθεί από Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
 • Την οριστική αποβολή από τη Λέσχη εφόσον η αποβολή αυτή εγκριθεί από Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
 • Η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει την οριστική αποβολή μέλους της Λέσχης καθώς και εκείνη που εγκρίνει την έκπτωση από αξίωμα λαμβάνεται με πλειοψηφία του ενός δευτέρου (1/2) των παρόντων ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών Μελών.
 • Η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από τρία Μέλη και δύο αναπληρωματικά τα οποία διορίζονται από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία των μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής συντρέχει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 • Όλα τα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Λέσχης.
 • Όλα τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση των σκοπών της Λέσχης και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά την διεξαγωγή των διαφόρων εκδηλώσεων.
 • Όλα τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους όπως ορίζεται πιο κάτω και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7 – ΕΣΟΔΑ

 • Δικαίωμα εγγραφής των μελών όπως ορίζεται στο άρθρο 4 πιο πάνω.
 • Ετήσια συνδρομή που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου συγκεκριμένου έτους.
 • Έσοδα από δωρεές, εισφορές, κληροδοτήματα, εισπράξεις από εκδηλώσεις που οργανώνει η Λέσχη και οποιοδήποτε άλλο οικονομικό όφελος η χορηγία που περιέρχεται νόμιμα στη κατοχή της Λέσχης.

Άρθρο 8 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • Η Λέσχη διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό εκλέγεται κάθε 2 χρόνια σε μυστική ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών. Υποψηφιότητες για την πλήρωση των θέσεων υποβάλλονται γραπτώς προς τον Γραμματέα της Λέσχης 48 ώρες πριν την Γενική Συνέλευση και υποστηρίζονται από 2 Πλήρη Μέλη της Λέσχης.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέρχεται από τις εκλογές συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα μέσα σε 7 μέρες από τη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας σε μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, και 5 Μέλη.
 • Μέχρι τη σύσταση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Ομίλου.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον 12 φορές το χρόνο και εκτάκτως όταν προσκληθεί με πρωτοβουλία του Προέδρου ή με γραπτή αίτηση 3 μελών του, στην οποία θα αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η έκτακτη συνεδρία. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρία μέσα σε 10 μέρες από την λήψη της γραπτής αίτησης.
 • Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται 5 τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.
 • Σε κάθε συνεδρία τηρούνται πρακτικά τα οποία διαβάζονται, εγκρίνονται και υπογράφονται στην επόμενη συνεδρία από τον Πρόεδρο και Γραμματέα.

Άρθρο 9 – ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 • Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε διάστημα όχι λιγότερο από 10 μήνες και όχι περισσότερο από 14 μήνες από τη προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Σε αυτή δικαιούνται να παρευρίσκονται όλα τα Μέλη όπως προνοείται στο άρθρο 3 του Καταστατικού.
 • Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Γραμματέα με γραπτή ειδοποίηση 21 τουλάχιστον ημερών προς τα Μέλη.
 • Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά πλέον ένα μέλη, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου.
 • Aν εντός μισής ώρας από τον καθορισμένο για την Συνέλευση χρόνο δεν επιτευχθεί απαρτία, τα μέλη που είναι παρόντα θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.
 • Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
 • Επικυρώνει τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
 • Εκλέγει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βάση του άρθρου 8.1.
 • Διορίζει τους ελεγκτές.
 • Διορίζει τα Μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής και συμπληρώνει θέσεις που τυχών έχουν κενωθεί.
 • Εγκρίνει τον απολογισμό διαχείρισης εσόδων και εξόδων της ετήσιας χρήσης που έληξε, τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λογοδοσία του.
 • Διευθετεί διαφορές μεταξύ Μελών.
 • Ανασυντάσσει και τροποποιεί το Καταστατικό
  • Δικαίωμα εκλογής και ψήφου σε οιονδήποτε αξίωμα έχουν όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα Πλήρη μέλη.

Άρθρο 10 – ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 • Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις εκτός της Ετήσιας θα ονομάζονται Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, αν το θεωρήσει αναγκαίο, να καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται επίσης σε περίπτωση που το ζητήσουν γραπτώς τουλάχιστον 15 μέλη για οποιοδήποτε σοβαρό ζήτημα.
 • Οι ίδιες διατάξεις οι οποίες διέπουν την Ετήσια Γενική Συνέλευση διέπουν κατ΄ αναλογία και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11 – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος των λογαριασμών διενεργείται από Ελεγκτική Επιτροπή. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από δύο ελεγκτές που κατέχουν αναγνωρισμένο σχετικό επαγγελματικό προσόν και οι οποίοι διορίζονται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος εκτός των καθηκόντων και εξουσιών που του παρέχονται από τα προηγούμενα άρθρα, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • Εκπροσωπεί τη Λέσχη δικαστικώς και εξωδίκως. Σε ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν απόφασης του, μπορεί να διορίζει δικηγόρο ή δικηγόρους, η οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την εκπροσώπηση της Λέσχης.
 • Εκπροσωπεί τη Λέσχη σε όλες τις εκδηλώσεις και λογοδοτεί εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις.
 • Μεριμνά μαζί με τον Γραμματέα για την ακριβή τήρηση του Καταστατικού.
 • Συγκαλεί μαζί με τον Γραμματέα τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύει των συνεδριάσεων του.
 • Συνυπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα και διεξάγει με αυτόν την αλληλογραφία της Λέσχης.
 • Συνυπογράφει τα εκδιδόμενα εντάλματα πληρωμής της Λέσχης και δεσμεύει τον Τραπεζικό Λογαριασμό της μαζί με τον Ταμία.

Άρθρο 13 – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος βοηθά και αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα του όταν αυτός απουσιάζει ή εμποδίζεται από οποιανδήποτε αιτία.

Άρθρο 14 – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γραμματέας, εκτός των καθηκόντων και εξουσιών που του παρέχονται από άλλα άρθρα του καταστατικού, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • Εκπροσωπεί μαζί με τον Πρόεδρο τη Λέσχη σε όλες τις εκδηλώσεις.
 • Μεριμνά μαζί με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των παρόντων Κανονισμών.
 • Συγκαλεί, μαζί με τον Πρόεδρο τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και διεξάγει με αυτόν την αλληλογραφία της Λέσχης.
 • Ετοιμάζει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και Γενικών Συνελεύσεων, τους φακέλους αλληλογραφίας και φυλάσσει την σφραγίδα της Λέσχης.

Άρθρο 15 – ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και εξουσίες.

 • Είναι υπεύθυνος για την περιουσία της Λέσχης.
 • Κρατεί τα βιβλία του ταμείου της Λέσχης.
 • Είναι υπεύθυνος για την είσπραξη όλων των εσόδων έναντι αποδείξεων.
 • Ενεργεί αναλήψεις και δεσμεύει τον τραπεζικό λογαριασμό της Λέσχης μαζί με την έγκριση του Προέδρου.
 • Είναι πάντοτε έτοιμος να δώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Λέσχης.
 • Οφείλει να καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε ποσόν στα χέρια του που υπερβαίνει τα εκατόν Ευρώ (€00).

Άρθρο 16 – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Λέσχη δύναται να εργοδοτεί άτομα για να συμβάλλουν στις δραστηριότητες της.

Άρθρο 17 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Παρόν Καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των Πλήρων Μελών που θεωρούνται απαρτία.

Άρθρο 18 – ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΩΝ

Για να ληφθεί απόφαση να μεταβληθούν οι σκοποί της Λέσχης, απαιτείται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των Πλήρων Μελών που θεωρούνται απαρτία.

Άρθρο 19 – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΕΚΑΚ

Αναφορικά με τη διάλυση της Λέσχης ισχύουν οι πρόνοιες του άρθρου 24 της περί Σωματείου και Ιδρυμάτων νομοθεσίας. Η ΛΕΠΕΚΑΚ διαλύεται με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και που αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων Πλήρων Μελών. Σε περίπτωση διάλυσης της ΛΕΠΕΚΑΚ η καθαρή περιουσία της, μετά την πληρωμή τυχών χρεών, θα διατεθεί με απόφαση της Συνέλευσης στην ίδια συνεδρία, σε κοινωφελή Ιδρύματα αλλά σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται στα μέλη του.

Άρθρο 20 – Έμβλημα.

Η Λέσχη χρησιμοποιεί το πιο κάτω έμβλημα:

Αν θα χρησιμοποιηθεί άλλο έμβλημα, τότε θα ισχύουν οι πρόνοιες του Καταστατικού και της νομοθεσίας.

Άρθρο 21 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

21.1      Κάθε ζήτημα μη προβλεπόμενο ή κατά το οποίο καμία πρόνοια δεν γίνεται στο παρόν καταστατικό, ή υπάρχει οποιαδήποτε ασάφεια τότε αυτό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.2      Η Λέσχη καμία ευθύνη αποζημίωσης φέρει έναντι τρίτων, για δυστύχημα ή ζημιά επερχόμενα σε μέλη αυτής, ή σε φιλοξενούμενους ή οποιαδήποτε ξένα πρόσωπα κατά την διάρκεια οποιασδήποτε φύσης εκδηλώσεων ή παιγνιδιών διοργανωμένων από αυτήν.

Άρθρο 22 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν Καταστατικό συντάχθηκε, εγκρίθηκε και έχει προσυπογραφεί από τα Ιδρυτικά μέλη της ΛΕΠΕΚΑΚ στη Λευκωσία στις  20 του Ιουλίου 2010.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.